فایلها بیش از حد تعیین شده در این سرور هستند مترجم:با تغییر فایل php,ini میتوان این محدودیت را برطرف کرد